Defrost meat thoroughly before cooking 

Rã đông thịt trước khi nấu

Cooking Method: Air Fryer

Place Barbary Duck Breast Char Xiu into a clean air fryer, set the temperature to 170°C, and cook for 16-18 minutes or until internal temperature is 70-72°C. Eat while still hot and enjoy.

Phương pháp nấu: Nồi chiên không dầu

Đặt Sản phẩm Ức Vịt Barbary Xá Xíu Hương Vị Hồng Kông vào nồi chiên không dầu sạch, đặt mức nhiệt ở 170°C và nấu trong 16-18 phút hoặc cho đến khi nhiệt độ bên trong nồi là 70-72°C. Thưởng thức món ăn khi còn nóng.

Cooking Method: Pan Frying

Add oil and butter to a frying pan on medium heat, once oil and butter are hot, add the Barbary Duck Breast Char Xiu. Saute both sides until internal temperature is 70-72 °C (approximately 6-8 minutes per side). Eat while still hot and enjoy.

Phương pháp nấu: Chiên chảo

Cho dầu và bơ vào chảo ở mức nhiệt vừa, khi dầu và bơ nóng thì cho Sản phẩm Ức Vịt Barbary Xá Xíu Hương Vị Hồng Kông vào. Chiên cả hai mặt cho đến khi nhiệt độ bên trong nồi là 70-72°C (khoảng 6-8 phút mỗi mặt). Thưởng thức món ăn khi còn nóng.