Defrost meat thoroughly before cooking

Rã đông thịt trước khi nấu

Cooking Method: Air Fryer

Place Hong Kong Style Char Xiu into a clean air fryer, set the temperature to 170°C and cook for 8-10 minutes on one side. Then turn the pork and cook for another 8-10 minutes on the other side or until internal temperature is 65-68°C. Eat while still hot and enjoy.

Phương pháp nấu: Nồi chiên không dầu

Đặt Sản phẩm Xá Xiếu Hương Vị Hồng Kông vào nồi chiên không dầu sạch, đặt mức nhiệt ở 170°C và nấu một mặt trong 8-10 phút. Sau đó lật miếng thịt lợn và nấu thêm 8-10 phút ở mặt còn lại hoặc cho đến khi nhiệt độ bên trong nồi là 65-68°C. Thưởng thức món ăn khi còn nóng.

Cooking Method: Pan Frying

Add oil and butter to a frying pan on medium heat, once oil and butter are hot, add the Hong Kong Style Char Xiu. Saute both sides until internal temperature is 65-68 °C (approximately 6-8 minutes per side). Eat while still hot and enjoy.

Phương pháp nấu: Chiên chảo

Cho dầu và bờ vào chảo ở mức nhiệt vừa, khi dầu và bơ nóng thì cho Sản phẩm Xá Xiấu Hương Vị Hồng Kông vào. Chiến cả hai mặt cho đến khi nhiệt độ bên trong nồi lên 65-68 °C (khoảng 6-8 phút mỗi mặt). Thưởng thức món ăn khi còn nóng.